Právne informácie

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.alzbetaoveckova.com (ďalej len „Internetová stránka“) je firma Alžbeta Ovečková, so sídlom Hliníková 1491, 908 41 Šaštín-Stráže, IČO: 5006 9764, zapísaná v Živnostenskom registri: Číslo živnostenského registra: 100135716. Všetky materiály, dokumenty, texty, obrázky, fotky a iné priamo či nepriamo súvisiace práva (ďalej len „Dokumenty“) na Internetovej stránke sú chránené zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ďalšími príslušnými právnymi predpismi a medzinárodnými dohovormi a zmluvami. Kopírovanie, sťahovanie, publikovanie, rozširovanie, napodobňovanie alebo akékoľvek komerčné použitie Dokumentov Internetovej stránky alebo jej častí je zakázané bez predchádzajúceho preukázateľného písomného súhlasu prevádzkovateľa internetovej stránky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo upraviť obsah Internetovej stránky a/alebo ukončiť prevádzku Internetovej stránky bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za priame, nepriame alebo následné škody alebo straty spojené so vstupom a použitím Internetovej stránky, ako aj za informácie a materiály, ktoré obsahuje. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za Vaše činy a rozhodnutia, ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok. Tieto Právne informácie môže prevádzkovateľ pozmeniť, upraviť alebo inak zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia.