Informácia o spracúvaní a ochrane Vašich osobných údajov

Všeobecné informácie

Účelom tejto informácie o spracúvaní a ochrane Vašich osobných údajov (ďalej ako „informácia“) je poskytnúť Vám komplexné informácie o tom, ako budú Vaše osobné údaje spracúvané a uchovávané, podľa podmienok stanovených Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „nariadenie“), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“) a ostatnými príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

Prosím, pozorne si prečítajte túto informáciu. Ak by ste mali akékoľvek nejasnosti, či otázky k spracúvaniu a ochrane osobných údajov, radi Vám ich zodpovieme na emailovej adrese alzbeta@alzbetaoveckova.com.

Prevádzkovateľ, ktorý zodpovedá za spracúvanie Vašich osobných údajov

Zodpovedným prevádzkovateľom a správcom Vašich osobných údajov je Alžbeta Ovečková, IČO 500 697 64, so sídlom Hliníková 1491, 908 41 Šaštín – Stráže, e-mailová adresa: alzbeta@alzbetaoveckova.com (ďalej ako „prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľa môžete kontaktovať vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany Vašich osobných údajov na vyššie uvedenej adrese alebo prostredníctvom uvedeného e-mailu.

Prehlásenie

Prehlasujeme, že ako správca Vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti a od 25.05.2018, vrátane, sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

Prehlasujeme, že:

 • budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonné povinnosti alebo udeleného súhlasu,
 • plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracúvania osobných údajov,
 • umožníme Vám a budeme Vás podporovať v uplatňovaní a plnení Vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Účel spracúvania a následky neudelenia súhlasu 

Vybavovanie Vašich objednávok

Prvým účelom, na základe ktorého spracúvame Vaše osobné údaje je prijímanie a vybavovanie Vašich objednávok. Ak chcete odoslať objednávku je nevyhnutné, aby ste vyplnili všetky polia uvedené v objednávkovom formulári. Uvedenie týchto údajov je samozrejme dobrovoľné, avšak v prípade, ak nevyplníte celý formulár, nebudeme môcť Vašu objednávku vybaviť.

Založenie konta 

V prípade, ak by ste si v budúcnosti plánovali u nás opätovne zakúpiť naše produkty, ponúkame Vám možnosť vytvoriť si na našej stránke konto. V prípade, ak máte záujem o vytvorenie takéhoto konta stačí, ak pri vypĺňaní objednávkového formuláru zaškrtnete možnosť „vytvoriť konto“ a náš systém automaticky uchová údaje, ktoré ste zadali pri objednávke. Následne, ak budete realizovať ďalšie nákupy bude postačujúce, ak sa prihlásite do Vášho konta a zvyšné údaje za Vás doplní systém. V prípade, ak sa rozhodnete si u nás konto nevytvoriť, nebude to mať žiadny vplyv na vybavenie Vašej objednávky. 

Verejné súťaže vyhlásené prevádzkovateľom

Za týmto účelom spracúva prevádzkovateľ Vaše osobné údaje výlučne v prípade, ak sa zapojíte do verejnej súťaže organizovanej prevádzkovateľom na webovej stránke alebo prostredníctvom sociálnych sietí. V prípade, ak by ste súhlas neudelili, nemohol by Vás prevádzkovateľ zaradiť do žrebovania alebo Vás oboznámiť o Vašej výhre.

Zákonné povinnosti prevádzkovateľa a prípadné spory

Vaše údaje budeme tiež spracúvať na účely súvisiace s potenciálnymi prípadnými spormi, ktoré sa môžu objaviť medzi Vami a prevádzkovateľom (údaje sú spracúvané na základe oprávnených a opodstatnených záujmov prevádzkovateľa), ako aj na účely vedenia účtovných kníh a vyúčtovaní za zrealizované objednávky (údaje sú spracovávané na základe toho, že sú nevyhnutné na splnenie zákonných povinností správcu).

Rozsah spracúvaných údajov

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje vždy v súlade so zásadou minimalizácie na nevyhnutnú dobu tak, aby plnil prípadné zmluvné a zákonné požiadavky, spracúval osobné údaje, na spracúvaní ktorých má oprávnený záujem alebo aby spracúval Vaše osobné údaje v prípade, ak mu na ich spracúvanie udelíte súhlas vždy len v takom rozsahu, aby bol splnený určený účel spracúvania. To znamená, že od Vás Prevádzkovateľ nevyžaduje osobné údaje, ktoré nie sú na konkrétny účel spracúvania potrebné.

Prevádzkovateľ o Vás spracúva osobné údaje v rozsahu bežných osobných údajov, menovite: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, kontaktná adresa, online identifikátory (IP adresa, aktivita na webovej stránke) a iné osobné údaje, ktoré mu poskytnete.

Právny základ

Základný právny rámec tvorí nariadenie, zákon o ochrane osobných údajov a iné príslušné predpisy v znení, v akom sú uvedené v bode 1 tejto informácie. Vzhľadom na rozdielnu povahu jednotlivých účelov spracovania je aj právny rámec individuálny, pre každý účel zvlášť. 

Právnym základom pre vybavovanie Vašich objednávok tvorí úprava plnenia zmluvných povinností (vrátane predzmluvných vzťahov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia. V prípade, ak ste sa rozhodli vytvoriť si vlastné konto na našej stránke, budeme Vašej osobné údaje spracúvať na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia. 

V prípade, ak ste sa zapojili do verejnej súťaže, vyhlásenej prevádzkovateľom, Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. a).

V poslednom prípade, pri účele plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa, spracúvanie údajov v prípade sporov plynie z čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia.

Dĺžka doby uchovávania Vašich údajov

Na účely prijatia a vybavenia objednávky budú Vaše údaje spracúvané do úplného vybavenia danej objednávky, t. j. do úplného vysporiadania právnych vzťahov a iných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu a minimálne ďalšie 3 roky odo dňa skončenia tohto zmluvného vzťahu. V prípade, ak ste si na našej stránke vytvorili konto, Vaše osobné údaje budeme uchovávať na dobu nevyhnutnú alebo do doručenia Vášho odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov. 

V prípade, ak ste nám poskytli Vaše osobné údaje z dôvodu Vášho zapojenia do prevádzkovateľom vyhlásenej súťaže, Vaše údaje budú spracúvané a uchovávané ďalších 5 nasledujúcich rokov po skončení tejto súťaže, alebo do momentu, keby obdržíme odvolanie Vami udeleného súhlasu. 

Pri plnení zákonom stanovených povinností bude prevádzkovateľ uchovávať príslušné údaje na základe požiadaviek príslušnej legislatívy (napr. daňová, účtovná).

Vaše práva

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rad práv. Ak budete chcieť niektorého z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: alzbeta@alzbetaoveckova.com

V každej chvíli máte právo:

– podať sťažnosť príslušnému Úradu na ochranu osobných údajov;

Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.;

– právo na prístup k Vašim osobných údajom, vrátane práva požiadať o vydanie kópie vašich údajov;

Vďaka práve na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní, aké Vaše osobné údaje spracovávame a prečo.;

– namietať proti spracovaniu údajov, ak je základom spracovania oprávnený záujem;

– upresniť, opraviť údaje, obmedziť spracovávanie alebo odvolať svoj súhlas a požiadať o výmaz Vašich údajov. 

Ak sa u Vás niečo zmení alebo akékoľvek svoje osobné údaje sú neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania.

Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý).  V takom prípade vymažeme všetky Vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu Vás budeme informovať na e-mail.

Uplatnenie Vašich práv 

Práva uvedené v bode 7 tejto informácie si môžete kedykoľvek uplatniť písomne, zaslaním žiadosti na adresu: Alžbeta Ovečková, Hliníková 1491, 908 41 Šaštín – Stráže alebo elektronicky na e-mailovú adresu: alzbetaoveckovamanager@gmail.com.

Cookies

Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie.

Potrebné cookies pomáhajú zabezpečiť použiteľnosť webových stránok povolením základných funkcií, ako je navigácia po stránkach a prístup k zabezpečeným oblastiam webových stránok. Bez týchto súborov cookie web nemôže fungovať správne.

Funkčné cookies z pluginov použité na našich webových stránkach:

cookielawinfo-checkbox-necessary : určuje, či používateľ prijal a súhlasí so súbormi cookie

elementor : používa sa v kontexte s témou WordPress na webových stránkach. Cookie umožňuje vlastníkovi webových stránok implementovať alebo meniť obsah webových stránok v reálnom čase.

Wc_cart_hash_: pomáha skladovať položky v nákupnom košíku.

Wc_fragments_

Súbory cookie používame na množstvo cieľov. Používame ich napríklad na ukladanie Vašich predvolieb bezpečného vyhľadávania, na sledovanie počtu návštevníkov na stránke, na zjednodušenie registrácie do nových služieb a na ochranu Vašich údajov.

Pri prechádzaní našich webových stránok môže systém zaznamenávať vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky  prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu Vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. 

Sprostredkovatelia

V niektorých prípadoch poskytuje Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, t.j. externým subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom, v ktorej sa zaviazali, že prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. Sprostredkovateľmi Prevádzkovateľa v súčasnosti sú: spoločnosť poskytujúca hostingové služby (webovej stránky a e-mailov).

Ako je možné zmeniť nastavenia cookies?

Cookies môžete prijať alebo odmietnuť – vrátane tých, ktoré sa používajú na sledovanie webových stránok – výberom vhodných nastavení pre váš prehliadač. Môžete nastaviť prehliadač, aby vás upozornil, keď dostanete nový súbor cookie, alebo ich úplne zablokovať.

Viac informácii o tom, ako je možné spravovať cookies policy najviac používanými prehliadačmi sa dozviete:

 • Google Chrome
  https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
 • Microsoft Edge
  https://support.microsoft.com/sk-sk/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
 • Mozilla Firefox
  https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
 • Opera
  https://help.opera.com/cs/latest/

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov).

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracúvania.

Väčšinu spracovateľských operácií zvládame sami a nepotrebujeme k nim 3. strany.

Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb:

Google – Google Analytics, 

WebSupport, s.r.o. – hostingové služby

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľa, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme Vám však, že v takomto prípade pri výbere, budeme na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Pozrite si zoznam typov súborov cookie, ktoré Google používa, a prečítajte si o tom, ako spoločnosť Google a jej partneri tieto súbory cookie používajú v inzerciiPravidlá ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako spoločnosť Google chráni pri používaní súborov cookie vaše osobné údaje a iné informácie.

typov súborov cookie, ktoré Google používa

Pravidlá ochrany osobných údajov

Odovzdávanie dát mimo Európskej únie

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovanie osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúcu Ochranu osobných údajov.

Kontaktné údaje

Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na e-mail: alzbeta@alzbetaoveckova.com.